Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức

Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức theo quan điểm của Meyer và Allen, nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi bao gồm 19 biến quan sát đo lường 3 thành phần gắn kết :
Thành phần 1: đo lường mức độ gắn kết với tổ chức vì tình cảm. Mức độ gắn kết với tổ chức vì tình cảm được đo lường dựa trên các tiêu thức:
    Xem công ty như mái nhà thứ hai,
    Tự hào vì được làm việc trong công ty,
    Vui mừng vì đã chọn công ty để làm việc,
    Công ty có ý nghĩa rất quan trọng,
    Cảm nhận là thành viên của công ty,
    Cảm nhận thuộc về công ty…

Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức
Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức

Thành phần 2: đo lường mức độ gắn kết với tổ chức để duy trì. Mức độ gắn kết để duy trì được đo lường dựa trên các tiêu thức:
    Việc  ở lại công ty bây giờ là cần thiết
    Việc rời khỏi công ty lúc này là khó khăn
    Cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi rời bỏ công ty
       Khó kiếm việc làm khác khi rời bỏ công ty…….
Thành phần 3: đo lường mức độ gắn kết vì đạo đức. Mức độ gắn kết vì đạo đức được đo lường dựa trên các tiêu thức:
    Cảm nhận trách nhiệm đối với công ty
    Cảm nhận trách nhiệm đối với mọi người trong công ty.
Xem thêm: 

Các thành phần của sự gắn kết với tổ chức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *