Category: Cẩm Nang

Chức năng của văn hóa doanh nghiệp

Chức năng nhân hòa  Mọi doanh nghiệp đều được gắn kết bởi các thành viên khác nhau, và mỗi thành viên đều hoạt động vì những mục đích riêng của mình, làm sao để thống nhất lợi ích giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thểRead More

Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng vănRead More

Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức

Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức theo quan điểm của Meyer và Allen, nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi bao gồm 19 biến quan sát đo lường 3 thành phần gắn kết : Thành phần 1: đo lường mức độ gắn kết vớiRead More

Các thành phần của sự gắn kết với tổ chức

Trong số rất nhiều định nghĩa và thành phần của sự gắn kết của nhân viên với tổ chức thì định nghĩa của Meyer và Allen được sử dụng cho nghiên cứu bởi lẽ các thành phần gắn kết của nhân viên với tổ chức của Meyer và Allen đượcRead More

Lý thuyết về sự gắn kết với tổ chức

3 / 5 ( 1 vote ) Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình và kết quả làm việc của nhân viên chính là sự gắn kết với tổ chức (Mowday et al., 1982 ; Allen and Meyer, 1990 ; Hackett etRead More

7 hình thức huy động vốn chính trong doanh nghiệp

Các hình thức huy động vốn doanh nghiệp Hình thức tự tài trợ  là hình thức doanh nghiệp tự đáp ứng nhu cầu vốn của mình bằng nguồn vốn do doanh nghiệp tạo ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, bao gồm quỹ khấu hao tài sản cố định vàRead More

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5 / 5 ( 1 vote ) MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Các mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng, bao gồm các mô hình của Michel Porter, Mô hình Camel, Ma trận, Phân tích các nhân tố khámRead More