Các thành phần của sự gắn kết với tổ chức

Trong số rất nhiều định nghĩa và thành phần của sự gắn kết của nhân viên với tổ chức thì định nghĩa của Meyer và Allen được sử dụng cho nghiên cứu bởi lẽ các thành phần gắn kết của nhân viên với tổ chức của Meyer và Allen được quan tâm và sử dụng nhiều trong các nghiên cứu.
Mỗi nhà nghiên cứu có những định nghĩa khác nhau về gắn kết với tổ chức do vậy mà có những thành phần khác nhau để đo lường khái niệm này:
+ Angle và Perry (1981:4): đã đề xuất 2 thành phần của sự gắn kết, đó là :

 •       Gắn kết về giá trị ( Value commitment) : sự gắn kết để phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.
 •       Gắn kết để duy trì (Commitment to stay) : sự gắn kết để duy trì vai trò thành viên của họ trong tổ chức.

Các thành phần của sự gắn kết với tổ chức
Các thành phần của sự gắn kết với tổ chức

+ Mowday, Porter và Steer (1979): đã đề xuất 3 thành phần của sự gắn kết :

 •       Sự gắn bó hay nhất quán (Identification) : có niềm tin mạnh mẽ và chấp nhận mục tiêu, giá trị của tổ chức.
 •       Lòng trung thành (Loyalty) : mong muốn một cách mạnh mẽ duy trì vai trò thành viên của tổ chức.
 •       Sự dấn thân (Involvement): dấn thân vào các hoạt động của tổ chức, và luôn  cố gắng tự nguyện vì tổ chức.

+ O’reilly & Chapman (1986:493) : đề xuất 3 thành phần của sự gắn kết :

 •       Sự phục tùng (Compliance) : sự dấn thân vì những phần thưởng đặc biệt.
 •       Sự gắn bó (Identification) : sự gắn bó vì mong muốn hội nhập với tổ chức.
 •       Sự chủ quan (Internalisation) : sự dấn thân do có sự phù hợp, sự tương đồng giữa giá trị của cá nhân với giá trị của tổ chức.

+ Penley & Gould (1988) : đề xuất 3 thành phần của sự gắn kết

 •       Đạo đức (Moral) : sự chấp nhận và đồng thuận theo mục tiêu của tổ chức

(p.46)

 •       Tính toán (Calculative) : sự đồng nhất với tổ chức vì nhân viên cảm thấy hài lòng với sự khích lệ vật chất khi có những đóng góp cho tổ chức (p.46)
 •       Sự thờ ơ (Alienative) : Nhân viên ở lại với tổ chức chỉ vì áp lực của môi trường, dù họ nhận thấy những gì họ nhận được không còn tương xứng với công sức (p.48)

+ Meyer and Allen (1991:67):  đề xuất 3 thành phần gắn kết

 •       Sự gắn kết vì tình cảm (Affective): cảm xúc gắn bó, đồng nhất và dấn thân vào trong tổ chức.
 •       Sự gắn kết để duy trì (Continuance): nhân viên nhận thấy sẽ mất mát chi phí khi rời khỏi tổ chức.
 •       Sự gắn kết vì đạo đức (Normative): Cảm giác có nghĩa vụ tiếp tục công việc.

+ Mayer & Schoorman (1992:673) : đề xuất 2 thành phần

 •       Giá trị (Value) : Niềm tin và sự chấp nhận các mục tiêu và giá trị của tổ chức và sự sẳn sàng nỗ lực cho tổ chức.
 •       Sự duy trì (continuance) : mong muốn duy trì vai trò thành viên của tổ chức.

+ Jaros et al. (1993): đề xuất 3 thành phần

 •       Tình cảm (Affective) : mức độ mà một cá nhân gắn bó về mặt tâm lý với tổ chức thông qua những cảm giác như lòng trung thành, cảm thấy yêu mến tổ chức, nhiệt tình vì tổ chức, hài lòng và cảm thấy mình thuộc về tổ chức  (p.954)
 •       Sự duy trì (Continuance) : mức độ mà cá nhân cảm thấy phải gắn bó với tổ chức vì họ cảm thấy mất mát quá nhiều thứ nếu rời bỏ tổ chức (p.953)
 •       Sự gắn kết vì đạo đức (Moral) : mức độ mà cá nhân gắn bó về mặt tâm lý với tổ chức thông qua việc tiếp thu mục tiêu, giá trị và sứ mạng của tổ chức (p.955)

( Nguồn trích : Từ Meyer và Herscovitch (2001:320)
Xem thêm:  Lý thuyết về sự gắn kết với tổ chức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *